• Wykonywanie nowych,
  • kompleksowe naprawy,
  • modernizacje,
  • próby szczelności,
  • dostosowanie do wymogów dozorowych TDT rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bar i średnicy nominalnej większej niż DN 25, z włączeniem i pełnym serwisem wytwarzania rurociągów objętych dyrektywą 97/23/WE poniżej DN 25.
  • Pełna obsługa dotycząca akcesoriów i urządzeń związanych z rurociągami takich jak:

  • filtry,
  • separatory wody zasuwy ręczne,
  • ze sterowaniem  elektrycznym, pneumatycznym,
  • zawory bezpieczeństwa,
  • zawory zwrotne  i inne.


Budowa, przebudowa estakad pod rurociągi przesyłowe i pomocnicze.